John Joseph Campbell

“Opportunities to find deeper power within ourselves come when life seems most challenging”  – Joseph Campbell

Joseph Campbell: The Power of Myth

Joseph John Campbell (26 maart 1904 – 30 oktober 1987) was een hoogleraar in de mythologie en schrijver. Daarnaast gaf hij tot vlak voor zijn dood vele lezingen. Het bekendst werd hij als kenner van mythes en vergelijkende godsdienstwetenschap en filosofie van de religie. Hij liet een groot oeuvre achter, dat vele aspecten van menselijk ervaren bestrijkt. Zijn denkwijze wordt vaak samengevat in zijn levensmotto Follow Your Bliss, oftewel “Volg je hart”.

De John Joseph Campbell Foundation: https://www.jcf.org/

Werk

James Joyce en ander vroeg werk

Zoals hierboven al duidelijk werd gemaakt, had James Joyce grote invloed op Campbell. Campbells eerste belangrijke boek (met Henry Morton Robinson geschreven), A Skeleton Key to Finnegans Wake [3](1944), bestaat uit een kritische analyse van de uiteindelijke tekst van Joyce’ Finnegans wake. Zijn kort daarop volgende pennenvrucht,De Held met de duizend gezichten gaat over wat Campbell de monomythe noemde — de cyclische reis van de held, een idee, dat hij rechtstreeks ontleende aan Joyce’ Finnegans Wake[4].

The Masks of God

Zijn kolossale vierdelige werk The Masks of God bestrijkt mythologie over de gehele wereld, van oudheid tot moderne tijd. Waar De Held met de Duizend Gezichten zich vooral richtte op de overeenkomsten in de mythologie (de “elementaire ideeën”), richt zijn Masks of God zich meer op de historische en culturele variaties die de monomythe krijgt (de “etnische ideeën”). Anders gezegd, waar De Held met de Duizend Gezichten misschien meer relaties legt naar de psychologie, daar legt de Masks of God vooral de link naar antropologie en geschiedenis. De vier delen van Masks of God kennen de volgende betiteling: Primitive MythologyOriental MythologyOccidental Mythology, and Creative Mythology.

De historische atlas van de wereldmythologie

Toen hij stierf, was Campbell bezig met werk aan een grootformaat, rijkelijk geïllustreerde serie die de titel De Historische Atlas van de Wereldmythologie meekreeg. Deze serie zou Campbells idee, dat hij voor het eerst in De Held met de Duizend Gezichten presenteerde, namelijk dat mythen zich in 4 stadia hebben ontwikkeld:

• De Weg van dierlijke machten — de mythen van de Paleolithische jager-verzamelaar culturen, die zich met name met sjamanisme en dierlijke totems bezighielden.

• De Weg van de bevruchte Aarde — de mythen van de Neolithische landbouwculturen, vooral gericht op een moedergodin en de daarbij behoren vruchtbaarheidsriten.

• De Weg van de Hemelse Lichten — de mythen van de stadstaten uit het Bronzen tijdperk, met pantheons vol goden, die vanuit de hemelen regeren en geleid worden door een mannelijke god-koning.

• De Weg van de Mens — religie en filosofie, zoals deze zich ontwikkelden na de Spiltijd(ongeveer 800 tot 200 voor Christus), waarin het mythisch beeldmateriaal van de voorbije tijden op bewuste manier metaforisch werd gemaakt en opnieuw werd geïnterpreteerd als verwijzend naar een geestelijk-spirituele, niet letterlijk historische zaken. Deze overgang kun je in het Oosten terugzien bij het Boeddhisme, de Vedische godsdiensten en bij het filosofische Taoïsme; en in het Westen bij de Mysterie cultus, het Platonisme en het Gnosticisme.

Slechts 2 delen waren klaar toen Campbell stierf.

Op 30 oktober 1987 stierf Joseph Campbell op 83-jarige leeftijd in zijn huis in Honolulu, Hawaï, aan de gevolgen van slokdarmkanker, kort nadat hij samen met Bill Moyers de verfilming van Mythen en Bewustzijn (The Power of Myth) had afgerond.

(March 261904 – October 301987) was an American mythology professorwriter, and orator best known for his work in the fields of comparative mythology and comparative religion. He was highly influenced while in Europe by the period of the Lost Generation, a time of enormous intellectual and artistic innovation. Campbell was also introduced to the work of Thomas Mann, who was to prove equally influential upon his life and ideas. Also while in Europe, Campbell was introduced to modern art, becoming particularly enthusiastic about the work of Paul Klee and Pablo Picasso. A new world of exciting ideas opened up to Campbell while studying in Europe. Here he also discovered the works and writings of Sigmund Freud and Carl Jung. It was also during this time, as well, that he met and became friends with the young Jiddu Krishnamurti, a friendship which began his lifelong interest in Hindu philosophy and mythology. In addition, after the death of Indologist Heinrich Zimmer, Campbell was given the task to edit and posthumously publish Zimmer’s papers.

bron: wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell